หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรสังกัดคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  ดังนี้

ลำดับระดับรายละเอียดหลักสูตรเว็บไซต์สาขาวิชา
1ปริญญาตรี 5 ปีครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5ปี)
2ปริญญาตรี 5 ปีครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5ปี) 
3ปริญญาตรี 5 ปีครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5ปี) คลิก
4ปริญญาตรี 5 ปีครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5ปี) 
5ปริญญาตรี 5 ปีครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5ปี) 
6ปริญญาตรี 5 ปีครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5ปี) คลิก
7ปริญญาตรี 5 ปีครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5ปี) 
8ปริญญาตรี 4 ปีครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี)
9ปริญญาตรี 4 ปีครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4ปี) 
10ปริญญาตรี 4 ปีครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4ปี) คลิก
11ปริญญาตรี 4 ปีครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4ปี) 
12ปริญญาตรี 4 ปีครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4ปี) 
13ปริญญาตรี 4 ปีครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4ปี) คลิก
14ปริญญาตรี 4 ปีครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4ปี) 
15ปริญญาตรี 4 ปีครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4ปี) 
16ปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
17ปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
Scroll to top