หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรสังกัดคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  ดังนี้

ลำดับระดับรายละเอียดหลักสูตรเว็บไซต์สาขาวิชา
1. ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี)
2. ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4ปี) 
3. ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4ปี) 
4. ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4ปี) 
5. ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4ปี) 
6. ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4ปี) 
7. ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4ปี) 
8. ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4ปี) 
9. ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4ปี)
10. ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
11. ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
12. ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
Scroll to top
Skip to content