ผู้บริหารคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ สุพันดี

คณบดี คณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงแข ภูผายาง

รองคณบดี คณะครุศาสตร์

อาจารย์สุริยันต์ แสงงาม

รองคณบดี คณะครุศาสตร์

อาจารย์วิชชุตา อ้วนศรีเมือง

รองคณบดี คณะครุศาสตร์

Scroll to top