ผู้บริหารคณะครุศาสตร์

  นายอาวุธ  ปะเมโท
รักษาการคณบดี  คณะครุศาสตร์

  นายทนงศักดิ์ ทองศรีสุข
รักษาการรองคณบดี  คณะครุศาสตร์

  ดร.อภิรักษ์ ชาญศึก
รักษาการรองคณบดี  คณะครุศาสตร์

Scroll to top