ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)         :            มีความรู้มาตรฐาน สร้างจิตวิญญาณความเป็นครู นำความรู้สู่ผู้เรียน

วิสัยทัศน์ (Vision)            :           คณะครุศาสตร์ มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ มีจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ระบบ บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ (Mission)          :           

1. ผลิตบัณฑิตครูมืออาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู

3. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

4. ให้บริการวิชาการและสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

Scroll to top