สาขาวิชาวิทยาศาตร์ทั่วไป

 

 

 

 

อาจารย์  ดร.จีราภรณ์  จันทร์เขียน

 

 

 

 

อาจารย์  ดร.ปภัสรา  ระกิติ

 

 

 

 

อาจารย์วิชชุตา  อ้วนศรีเมือง

 

 

 

 

อาจารย์ดุษฎีพร  หิรัญ

อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ  นาหก

Scroll to top