สาขาวิชาพลศึกษา

อาจารย์ภาณุวัฒน์ ปากชำนิ

ผศ.ดร.วีระ บางแสง

อาจารย์กัลยารัตน์ กำลังเหลือ

อาจารย์ทนงศักดิ์ ทองศรีสุข

อาจารย์อัจฉราภรณ์ เชื้อช้าง

Scroll to top