คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร. เทิดศักดิ์ สุพันดี

อาจารย์วิชชุตา อ้วนศรีเมือง

ผศ.ดร.นฤมล ภูสิงห์

ผศ.ดร.ลักขณา สุกใส

อาจารย์ ดร.จีราภรณ์ จันทร์เขียน

อาจารย์วิราวรรณ พุทธมาตย์

รศ.ดร.ชวลิต  ชูกำแพง

ผศ.ดร.รัฐกรณ์  คิดการ

ผศ.ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย  จันทชุม

นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์

นายสมัต  อาบสุวรรณ์

นางสาวธารทิพย์  ฤทธิ์จรูญ

นางสาวฉัตรสุดา  ผาสุขมูล 

Scroll to top