บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

 

นางสาวรุ่งนภา ขวัญสำราญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

 

สิบเอกศักดา ชำนาญกุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายวิชากร ศิริบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวฉัตรสุดา ผาสุขมูล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวธารทิพย์ ฤทธิ์จรูญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน