อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

1 ชื่อ-สกุล : นายปุ่น  ชมพูพระ

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :
-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)

-พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)

2 ชื่อ-สกุล : นางปพิชญา  พรหมกันทา

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :
-ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)

-ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

3 ชื่อ-สกุล : นางอรอนุตร ธรรมจักร

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)

-ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)   (เกียรตินิยมอันดับ 2)

4 ชื่อ-สกุล : นางสาวฐิติรดา เปรมปรี

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :
-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)

-ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

5 ชื่อ-สกุล : นางสาวพัทธนันท์ พาป้อ

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :
-ศึกษาศาสตรมหาบัณทิต (การสอนภาษาไทย)

-ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)