อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา

1 ชื่อ-สกุล : นายธนาวิทธิ์ กางการ

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา)

-ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

– ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

2 ชื่อ-สกุล : นางสาวพรรณี หงส์พันธ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศึกษา)

-สังคมศึกษา (วิทยาลัยครูสุรินทร์)

3 ชื่อ-สกุล : นายอาวุธ ปะเมโทตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : ข้าราชการ
คุณวุฒิ :

-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

-ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา)

4 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ประเสริฐศักดิ์  มีหมู่

ตำแหน่ง : อาจารย์

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

– ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยศึกษา)

– ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา)

– ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)

5 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.อภิรักษ์  ชาญศึก

ตำแหน่ง : อาจารย์

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

–  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (บริหารการศึกษา)

–  การศึกษามหาบัณฑิต  (บริหารการศึกษา)

– บริหารธุรกิจบัณฑิต  (บริหารทั่วไป)

6 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.กัญญาวี แก้วนุ้ย

ตำแหน่ง : อาจารย์

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

– ปร.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)

– ร.ม. (การปกครอง)

– ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)