อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

1 ชื่อ-สกุล : นางสาวจีราภรณ์  จันทร์เขียน

 


ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :


-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา)


-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา)


-ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)

2ชื่อ-สกุล : นางปภัสรา  ระกิติ

 


ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการเรียนการสอน)

-ครุศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)

-ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนมัธยม วิทย์-คณิต)

3ชื่อ-สกุล : นางสาวดุษฎีพร  หิรัญ

 

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีสำหรับครู)

-วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

4ชื่อ-สกุล : นางสาววิชชุตา อ้วนศรีเมือง

 

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-การศึกษามหาบัณฑิต ( การมัธยมศึกษา : การสอนวิทยาศาสตร์)

-วิทยาศาสตรบัณฑิต    (ฟิสิกส์)