อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา

1 ชื่อ-สกุล : นางสาวกัลยารัตน์ กำลังเหลือ
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :
-การศึกษามหาบัณฑิต (พลศึกษา)
-การศึกษาบัณฑิต (พลศึกษา)
2 ชื่อ-สกุล : นายวีระ บางแสง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภท : ข้าราชการ
คุณวุฒิ :
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา การจัดการคุณภาพ)
-ครุศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา)
-ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
3 ชื่อ-สกุล :  นางสาวอัจฉราภรณ์ เชื้อช้าง
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรการออกกาลังกายและการกีฬา)
-ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชนทางกีฬา)
4 ชื่อ-สกุล :  นายทนงศักดิ์ ทองศรีสุข
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :
-การศึกษามหาบัณฑิต (พลศึกษา)
-การศึกษาบัณฑิต (พลศึกษา)
5 ชื่อ-สกุล :  นายภาณุวัฒน์ ปากชำนิ
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :
-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
-วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)