อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์

1 ชื่อ-สกุล : นางสาววิราวรรณ พุทธมาตย์

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)

-วิทยาศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศสถิติ)

2 ชื่อ-สกุล : นายกนกกร พรชัยกุลวงษ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารจัดการการศึกษา)

-ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

-การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร์)

3 ชื่อ-สกุล : นางสนุกจิต สิทธิวงศ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-การศึกษามหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

-ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

4 ชื่อ-สกุล : นายสิริศักดิ์ อาจวิชัย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)

-การศึกษามหาบัณฑิต (วิจัยการศึกษา)

-ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

5 ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภาพร ถีสูงเนิน

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

-วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

6 ชื่อ-สกุล : นายสัจจารักษ์ ลาดสูงเนิน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภท : ข้าราชการ
คุณวุฒิ :