อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1 ชื่อ-สกุล : นายนิธิพงษ์ โยธชัย

 

 

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

– M.A.Linguistics (ภาษาอังกฤษ)

-ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

2 ชื่อ-สกุล : นางสาวพชร อุตมะพันธุ์

 

 

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

-ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)

3 ชื่อ-สกุล : นางสาวนภาพร เลขาโชค

 

 

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร)

-ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

4 ชื่อ-สกุล : นายเฉลิมวุฒิ อุทัยกัน

 

 

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษศึกษา)

-ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

5 ชื่อ-สกุล : นางเกษกนก  วรรณวัลย์

 

 

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาอังกฤษ)

-ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

6 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ระวิสุดา บุญครอง

 

 

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :  

– MSc TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) University of Aberdeen, United Kingdom
– ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7 ชื่อ-สกุล : นางสาวภัสรา นามแสง

 

 

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :  

กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ / Master of Education in English Language Teaching วิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ / Bachelor of Arts in English เกียรตินิยมอันดับสอง (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)