อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1ชื่อ-สกุล : นายนิธิพงษ์ โยธชัย

 


ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

– M.A.Linguistics (ภาษาอังกฤษ)

-ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

2ชื่อ-สกุล : นางสาวพชร อุตมะพันธุ์

 

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

-ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)

3ชื่อ-สกุล : นางสาวนภาพร เลขาโชค

  


ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :


-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร)

-ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

4ชื่อ-สกุล : นายเฉลิมวุฒิ อุทัยกัน

 


 ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษศึกษา)

-ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

5ชื่อ-สกุล : นางเกษกนก  วรรณวัลย์

 


 ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :


-ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาอังกฤษ)


-ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

6ชื่อ-สกุล : อาจารย์ระวิสุดา บุญครอง

 


 ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :  

– MSc TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) University of Aberdeen, United Kingdom
– ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7ชื่อ-สกุล : นางสาวภัสรา นามแสง

 


ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :  


กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ / Master of Education in English Language Teaching วิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ / Bachelor of Arts in English เกียรตินิยมอันดับสอง (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)