อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

1   ชื่อ-สกุล : นางอัจฉรา สมแวง 

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :
-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ปฐมวัยศึกษา)

-ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

2 ชื่อ-สกุล : นางสาวนุชจรีย์ ม่วงอยู่ 

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :
-การศึกษามหาบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

-ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

3 ชื่อ-สกุล : นายเทิดศักดิ์  สุพันดี 

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

4 ชื่อ-สกุล : นางทิพย์อักษร เรือนแก้ว 

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :
-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปฐมวัยศึกษา)

-ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

5 ชื่อ-สกุล : นายสุริยันต์ แสงงาม 

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :
-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ปฐมวัยศึกษา)

-ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)