อาจารย์สาขาวิชาบริหารการศึกษา

1 ชื่อ-สกุล :  นายสุรินทร์ ภูสิงห์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาการศึกษา)

-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา)

-การศึกษาบัณฑิต (สังคมศึกษา)

2 ชื่อ-สกุล :  นายปณิธาน วรรณวัลย์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาการศึกษา)

-ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

-ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา)

3 ชื่อ-สกุล :  นางสาวเพียงแข ภูผายาง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

-ศึกษาศาสตรบัณฑิต

4 ชื่อ-สกุล :  นางสาวเพ็ญนภา สุขเสริม

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

-พยาบาลศาสตรบัณฑิต