อาจารย์ประจำคณะ

1 ชื่อ-สกุล :  นางสาวภทพร พลธรรม

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : ข้าราชการ
คุณวุฒิ :
-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)

-ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)

2 ชื่อ-สกุล : นางสาวพชรพรรณ กุลปวโรภาส

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

-วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

3 ชื่อ-สกุล :  Mr.James David  Roberts

ตำแหน่ง : พนักงานประจำตามสัญญา
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

– Bachelor of Arts

The University of Lancaster

4 ชื่อ-สกุล : นางสุนันท์ สีพาย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

-การศึกษามหาบัณฑิต (การวิจัยการศึกษา)

-การศึกษาบัณฑิต (การประถมศึกษา)