ผู้บริหารคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ สุพันดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
อาจารย์ ดร.อภิรักษ์  ชาญศึก
รองคณบดี
ฝ่ายบริหารและแผนพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงแข ภูผายาง
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์ทนงศักดิ์ ทองศรีสุข
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ