คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เทิดศักดิ์ สุพันดีประธานกรรมการประจำคณะ
2อาจารย์ทนงศักดิ์  ทองศรีสุขกรรมการตัวแทนจากรองคณบดี
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เพียงแข  ภูผายางกรรมการตัวแทนจากรองคณบดี
4อาจารย์ ดร.จีราภรณ์  จันทร์เขียนกรรมการตัวแทนจากประธานสาขาวิชา
5อาจารย์นิธิพงษ์  โยธชัยกรรมการตัวแทนจากประธานสาขาวิชา
6ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจารักษ์  ลาดสูงเนินกรรมการตัวแทนจากคณาจารย์ประจำ
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์  สีพายกรรมการตัวแทนจากคณาจารย์ประจำ
8นายประทีป  ศิลปเทศกรรมการตัวแทนจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์  คิดการกรรมการตัวแทนจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
10รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชูกำแพงกรรมการตัวแทนจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย  จันทชุมกรรมการตัวแทนจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
12กรรมการและเลขานุการ
13นางสาวรุ่งนภา  ขวัญสำราญผู้ช่วยเลขานุการ