ปฏิทินการดำเนินการเลือกกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ(แก้ไข)

http://education.cpru.ac.th/2017/wp-content/uploads/2020/06/ปฏิทิน(แก้ไข).pdf

Leave a Comment