อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

1   ชื่อ-สกุล : นางสาวจีราภรณ์  จันทร์เขียน

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา)

-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา)

-ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)

2 ชื่อ-สกุล : นางปภัสรา  ระกิติ

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการเรียนการสอน)

-ครุศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)

-ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนมัธยม วิทย์-คณิต)

3 ชื่อ-สกุล : นางสาวดุษฎีพร  หิรัญ

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีสำหรับครู)

-วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

4 ชื่อ-สกุล : นางปารณีย์  แสงลับ

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

-วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีวิทยา)

5 ชื่อ-สกุล : นางสาววิชชุตา อ้วนศรีเมือง

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-การศึกษามหาบัณฑิต ( การมัธยมศึกษา : การสอนวิทยาศาสตร์)

-วิทยาศาสตรบัณฑิต    (ฟิสิกส์)

Leave a Comment