กำหนดการสอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตครูชั้นปีที่ ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง กำหนดการสอบสัมภาษ … Read more