โครงการตัวแทน สทศ. ประจำศูนย์สอบจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560

โครงการตัวแทน สทศ. ประจำศูนย์สอบจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560


📌..2 กุมภาพันธ์ 2561..📌

ประชาสัมพันธ์ ถึงตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบฯ

📌..เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าที่พัก
1.นักศึกษา เบิกค่าที่พักได้ไม่เกิน 400 บาท
2.อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เบิกค่าที่พักได้ไม่เกิน 1,000 บาท

📌..กำหนดส่งเอกสาร
กำหนดส่งเอกสารภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561ณ คณะครุศาสตร์ โดยประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

1. แบบบันทึกการสังเกตุการสอบ
2. ใบเบิกค่าใช้จ่าย พร้อมสำเนา
3. ใบเสร็จค่าที่พัก (ติดลงกระดาษA4) พร้อมสำเนา
4. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

1. ตัวอย่างใบเสร็จค่าที่พัก

2. ตัวอย่าง-ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

3. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

4. รายละเอียดค่าตอบแทน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

Leave a Comment