แนวปฏิบัติในการสอบ (เพิ่มเติม) สำหรับนักศึกษาและคณะกรรมการกํากับการสอบ

1. แนวปฏิบัติในการสอบ-เพิ่มเติม

2. ข้อบังคับสถาบันราชภัฏชัยภูมิ  ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนักศึกษาพ.ศ. 2545

 

Leave a Comment