เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2 ปี 2561

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2 ปี 2561
วันพุธที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 9 อาคาร 6 (อาคารเรียนรวมเก้าชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ


ปกเอกสาร

ระเบียบวาระ

ระเบียบวาระ 1.1
ระเบียบวาระ 1.2

ระเบียบวาระ 2

ระเบียบวาระ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระ 4.1
ระเบียบวาระ4.1.1
ระเบียบวาระ 4.1.2แนวปฏิบัติการสอบ
ระเบียบวาระ 4.1.3ตารางสอน-2-2561
ระเบียบวาระ-4.1.4
ระเบียบวาระ-4.1.5
ระเบียบวาระ-4.1.6
ระเบียบวาระ 4.1.7
ระเบียบวาระ 4.1.8
ระเบียบวาระ 4.1.9
ระเบียบวาระ 4.1.10ผลประเมินหลักสูตร คณะ รอบ60
ระเบียบวาระ 4.1.11
ระเบียบวาระ 4.1.12 กำหนดการส่งแบบประเมิน

ระเบียบวาระ 4.2.1ระเบียบงานสารบรรณ
ระเบียบวาระ 4.2.2
ระเบียบวาระ 4.2.3
ระเบียบวาระ 4.2.4
ระเบียบวาระ 4.2.5

ระเบียบวาระ 4.3.2-4.3.5

ระเบียบวาระ 4.4.1
ระเบียบวาระ 4.4.1-4.4.3
ระเบียบวาระ 4.4.4-4.4.5

ระเบียบวาระ 5.1 ขอเก็บเงินบำรุงกิจกรรม

ระเบียบวาระ 6

 

Leave a Comment