หลักสูตรสังกัดคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  ดังนี้

ลำดับ ระดับ รายละเอียดหลักสูตร เว็บไซต์สาขาวิชา
1 ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560
2 ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560
3 ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 คลิก
4 ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560
5 ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560
6 ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560
7 ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560
8 ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562
9 ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562
10 ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 คลิก
11 ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562
12 ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562
13 ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562
14 ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562
15 ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4ปี) หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562
16 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
17 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

Leave a Comment