ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)         :            มีความรู้มาตรฐาน สร้างจิตวิญญาณความเป็นครู นำความรู้สู่ผู้เรียน

 

วิสัยทัศน์ (Vision)            :           เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยยึดหลักธรรมภิบาลเพื่อผลิตครูมืออาชีพสู่สังคมภายในปี 2562

 

พันธกิจ (Mission)          :           

  1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
  2. ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
  3. ส่งเสริมการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
  4. สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น