ปฏิทินกิจกรรมคณะ

ภาคเรียนที่ 1/2563                                     

วัน พุธ ที่  1  กรกฎาคม  2563 ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ  หอประชุมใหญ่