ตารางสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 1. ประกาศตารางสอบปลายภาคปกติ 2-2560

2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

5. สาขาวิชาพลศึกษา

6. สาขาวิชาภาษาไทย

7. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป


Leave a Comment