คำอธิบายรายวิชา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  ดังนี้

 

 

1 รายวิชากลุ่มวิชาชีพครู (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2560)
2 รายวิชากลุ่มวิชาชีพครู (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2562) 
3 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2560)
4 คำอธิบายรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2562 
5 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร
6 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาวิชาชีพครู 2560
7 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
8 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
9 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
10 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาสาขาวิชาพลศึกษา
11 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาสาขาวิชาภาษาไทย
12 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
13 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
14 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาสาขาวิชาสังคมศึกษา

 

Leave a Comment