คำสั่ง ประจำปีงบประมาณ 2561

คำสั่ง ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ รายการ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปลายภาค ปกติ 2/2560
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน 2560
3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬา สาขาวิชาพลศึกษา
4 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนิทรรศการแสดงสื่อการสอนคณิตศาสตร์ รายวิชาการสร้างสื่อการสอนคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2560
5 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปลายภาค กศ.ปช 2/2560
6 แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานตัวแทน สทศ ประจำสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
7 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตัวแทน สทศ (O-NET) ประจำสนามสอบชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560
8 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพทางการศึกษาปฐมวัย
9 แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบวัดความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ชั้นปี 3-4 ปีการศึกษา 2560
10 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบโครงการทดสอบความรู้พื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
11 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน ระดับปริญาตรี ปีการศึกษา 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)
12 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาปัญหาการใช้ภาษาไทย
13 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาปัญหาการใช้ภาษาไทย
14 แต่งตั้งคณะอาจารย์ผู้ควบคุมและนักศคกษาติมสอบการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนเครือข่ายคณะครุศาสตร์
15 แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบวัดความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ชั้นปี 3-4 ปีการศึกษา 2560
16 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
17 มาตรการแนวทางการประหยัดพลังงาน 2560
17 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ประจำปี 2561
18 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
19 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการจัดแข่งกีฬาบาสเกตบอล
20 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560
21 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบโครงการทดสอบความรู้พื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่2)
22 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชากลุ่มวิชาชีพ (11 มาตรฐาน)
23 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ รายวิชาโครงการวิทยาศาสตร์ 1/2560
24 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยบริการวิชาการสู่ชุมชน ปีการศึกษา 2560
25 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
26 แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายก
27 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเคอร์ศึกษา
28 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2/2560
29 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทดสอบความรู้พื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
30 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ รายวิชาโครงการวิทยาศาสตร์ 1/2560
31 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเจ้าพ่อพระยาแลและกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี พ.ศ.2561
32 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชากลุ่มวิชาชีพ (11 มาตรฐาน)
33 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมนักศึกษาผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561
34 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561
35 แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 
36 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ รายวิชาโครงการวิทยาศาสตร์ 1/2560
37 มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดี
38 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครการสอบคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
39 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสื่อและนิทานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
40 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม)
41 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย(แก้ไขเพิ่มเติม)
42 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (แก้ไขเพิ่มเติม)
43 แต่งตั้งคณะกรรมการการปรับปรุงสารสนเทศและความปลอดภัยเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2560
44 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขอพระราชทานชื่ออาคารเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
45 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประเพณีไหว้พระสระหงส์ลอยกระทงบนเขา ประจำปี 2560
46 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมก่อนสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560
47 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมราชภัฏชัยภูมิเทิดไท้ร่วมใจสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560
48 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
49 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
50 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
51 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
52 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
53 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
54 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการด้านการตัดสินกีฬา
55 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (วันคริสมัสต์) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
56 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสำนึกดีแทนคุณแผ่นดิน
57 แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ 
58 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม และรับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการสึกษาภายใน 2560 ระดับคณะ
59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมทางพลศึกษา
60 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
61 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจิตอาสา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
62 แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปิญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 63 แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้สอน ระดับปิญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 
 64 แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์นิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา  2560 
 65 แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์นิเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา  2560 
 66 คำสั่งมอบหมายบุคคลไปราชการ ร่วมงานสืบสานประเพณีบุญเดือนหก วันที่ 18 เมษายน 2561
 67 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561