ผู้บริหารคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เทิดศักดิ์ สุพันดี
คณบดีคณะครุศาสตร์

อาจารย์ ดร.อภิรักษ์  ชาญศึก
รองคณบดี
ฝ่ายบริหารและแผนพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงแข ภูผายาง
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ทนงศักดิ์ ทองศรีสุข
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ