คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เทิดศักดิ์ สุพันดี ประธานกรรมการประจำคณะ
2 อาจารย์ทนงศักดิ์  ทองศรีสุข กรรมการตัวแทนจากรองคณบดี
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เพียงแข  ภูผายาง กรรมการตัวแทนจากรองคณบดี
4 อาจารย์ ดร.จีราภรณ์  จันทร์เขียน กรรมการตัวแทนจากประธานสาขาวิชา
5 อาจารย์นิธิพงษ์  โยธชัย กรรมการตัวแทนจากประธานสาขาวิชา
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจารักษ์  ลาดสูงเนิน กรรมการตัวแทนจากคณาจารย์ประจำ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์  สีพาย กรรมการตัวแทนจากคณาจารย์ประจำ
8 นายประทีป  ศิลปเทศ กรรมการตัวแทนจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์  คิดการ กรรมการตัวแทนจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
10 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชูกำแพง กรรมการตัวแทนจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย  จันทชุม กรรมการตัวแทนจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
12

นางสาวฉัตรสุดา  ผาสุขมูล

กรรมการและเลขานุการ
13

นางสาวรุ่งนภา  ขวัญสำราญ

ผู้ช่วยเลขานุการ