ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
167 ม.2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
เบอร์โทรศัพท์ 044-815111 ต่อ 6700 – 6701
E-mail :: educationcpru@gmail.com

Scroll to top
Skip to content