ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

ปฏิทินการดำเนินการเลือกกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ(แก้ไข)

http://education.cpru.ac.th/2017/wp-content/uploads/202 … Read more ปฏิทินการดำเนินการเลือกกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ(แก้ไข)

อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

1   ชื่อ-สกุล : นางสาวจีราภรณ์  จันทร์เขียน ตำแหน่ง : อ … Read more อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

1 ชื่อ-สกุล :  นางสาวศิรภัสสร์ อินทรพาณิชย์ ตำแหน่ง : ผ … Read more อาจารย์สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา