ประกาศคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการกลั่นกรองเป็นกรรมการสภาวิชาการจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิ … Read more ประกาศคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการกลั่นกรองเป็นกรรมการสภาวิชาการจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ

สารสำนักงานคณบดี ประจำเดือน มกราคม 2563

สารสำนักงานคณบดี ประจำเดือน มกราคม 2563 กิจกรรมการแสดงข … Read more สารสำนักงานคณบดี ประจำเดือน มกราคม 2563

แบบรายงานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

แบบรายงานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช … Read more แบบรายงานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

คู่มือ 1008402 ทดลองสอน สำหรับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 2556

คู่มือ 1008402 ทดลองสอน สำหรับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 2 … Read more คู่มือ 1008402 ทดลองสอน สำหรับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 2556

รายงานข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

รายงานข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร … Read more รายงานข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559