เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชั … Read more เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

แบบเสนอโครงการ/กิจกรรมประกอบการเสนอขอรับทุนสนับสนุน โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบเสนอโครงการ/กิจกรรมประกอบการเสนอขอรับทุนสนับสนุน โคร … Read more แบบเสนอโครงการ/กิจกรรมประกอบการเสนอขอรับทุนสนับสนุน โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน