หลักสูตรคณะครุศาสตร์

 

ลำดับ ระดับปริญญา ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ ปีที่ปรับปรุงล่าสุด วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร วันที่ สกอ.ลงนามรับทราบหลักสูตร
1 ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2 ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3 ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
4 ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
5 ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
6 ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
7 ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
8 โท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
9 โท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

 

Leave a Comment