หลักสูตรคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  ดังนี้

ลำดับ ระดับปริญญา ชื่อหลักสูตร ปีที่ปรับปรุงล่าสุด รายละเอียดหลักสูตร เว็บไซต์สาขาวิชา
1 ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  2560 คลิก
2 ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2560 คลิก
3 ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2560 คลิก คลิก
4 ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2560 คลิก
5 ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2560 คลิก
6 ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2560 คลิก
7 ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2560 คลิก
8 โท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
9 โท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

Leave a Comment