หลักสูตรคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  ดังนี้

ลำดับ ระดับปริญญา ชื่อหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร เว็บไซต์สาขาวิชา
1 ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 คลิก
2 ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 คลิก
3 ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 คลิก คลิก
4 ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 คลิก
5 ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 คลิก
6 ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 คลิก
7 ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 คลิก
8 ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562
9 ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562
10 ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 คลิก
11 ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562
12 ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562
13 ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562
14 ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562
15 ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4ปี) หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562
16 โท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
17 โท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

Leave a Comment