อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

1   ชื่อ-สกุล : นางสาวชวนพิศ รักษาพวก

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

-การศึกษามหาบัณฑิต (การประถมศึกษา)

-ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)

2 ชื่อ-สกุล : นางสาวเดือนเพ็ญพร ชัยภักดี

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาผู้ใหญ่)

-การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

-คหกรรมศาสตรบัณฑิต

3 ชื่อ-สกุล : นางสาวลักขณา เก่วใจ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสาร)

-การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)

-ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษา)

4 ชื่อ-สกุล : นางรัชกร ประสีระเตสัง

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
-การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
-ศึกษาศาสตรบัณฑิต

Leave a Comment