อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

1 ชื่อ-สกุล : นางสาวอรวรรณ ศรีลิขิตตานนท์

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศึกษา)

-ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)

2 ชื่อ-สกุล : นายอาวุธ ปะเมโท

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

-ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา)

3 ชื่อ-สกุล : นางสาวพรรณี หงส์พันธ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศึกษา)

-สังคมศึกษา (วิทยาลัยครูสุรินทร์)

4 ชื่อ-สกุล : นางสาวพชรพรรณ กุลปวโรภาส

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

-วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

5 ชื่อ-สกุล : นายอภิรักษ์ ชาญศึก

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

-การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

-บริหารธุรกิจบัณฑิต  ( การบริหารทั่วไป)

6 ชื่อ-สกุล :  Mr.James David  Roberts

ตำแหน่ง : พนักงานประจำตามสัญญา
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

– Bachelor of Arts

The University of Lancaster

Leave a Comment