บุคลากรสายสนับสนุน

 

นายกาจวาที ประทุมแสง
รักษาราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวรุ่งนภา ขวัญสำราญ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวฉัตรสุดา ผาสุขมูล
หัวหน้างานบริการวิขาการ

นายวิชากร ศิริบุตร
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

นายศักดา ชำนาญกุล
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวรุ่งทิวา ประทุมมาลย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศศินันท์ มิตรสันเทียะ
นักวิชาการศึกษา

นางสาวธารทิพย์ ฤทธิ์จรูญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Leave a Comment