บุคลากรสายสนับสนุน

 

นายกาจวาที ประทุมแสง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวรุ่งนภา ขวัญสำราญ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวฉัตรสุดา ผาสุขมูล
หัวหน้างานบริการวิขาการ

นายวิชากร ศิริบุตร
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
นางสาวรุ่งทิวา ประทุมมาลย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวศศินันท์ มิตรสันเทียะ
นักวิชาการศึกษา

นางสาวธารทิพย์ ฤทธิ์จรูญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายศักดา ชำนาญกุล
นักวิชาการศึกษา

Leave a Comment