คำอธิบายรายวิชา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  ดังนี้

1 รายวิชากลุ่มวิชาชีพครู (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2560)
2 รายวิชากลุ่มวิชาชีพครู (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2562) 
3 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2560)
4 คำอธิบายรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2562 
5 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร
6 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาวิชาชีพครู 2560

Leave a Comment