การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครฝึกอบรม
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมใช้แบบฟอร์มใบสมัครและแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
(๑)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
(๒)  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
(๓)  สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
(๔)  สำเนาวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาโดยการเทียบโอน การทดสอบ หรือการฝึกอบรม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
(๕)  กรณีใช้ผลการฝึกอบรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้แนบวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยการฝึกอบรม หรือประกาศผลการผ่านการฝึกอบรมที่มีรายชื่อของตนเองจากเว็บไซต์ของคุรุสภา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
(๖) กรณีผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) ที่คุรุสภาให้การรับรอง ผู้สมัครจะต้องมาดำเนินการขอรับเอกสารหลักฐานในการเข้ารับการฝึกอบรม ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการเข้ารับ การฝึกอบรม ณ หน่วยฝึกอบรมนั้นๆ
หมายเหตุ

หน่วยฝึกอบรม  อาจสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกำหนดการฝึกอบรมได้ในกรณีมีจำนวนผู้สมัครฝึกอบรมในหลักสูตรไม่ถึง ๓๐ คน กรณีมีการยกเลิกกำหนดการฝึกอบรม ให้หน่วยฝึกอบรมคืนเงินค่าสมัครอบรมให้กับผู้สมัครทุกคนในหลักสูตรนั้นและแจ้งต่อเลขาธิการคุรุสภาทราบ และผู้สมัครฝึกอบรมจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

จำนวนผู้สมัคร (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎคม 2560 : 14.02.00น.)
มาตรฐานที่ ชื่อมาตรฐาน จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้สมัคร
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3
1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู ประกาศรายชื่อ ประกาศยกเลิก ประกาศยกเลิก
2 การพัฒนาหลักสูตร ประกาศรายชื่อ ห้อง 1

ประกาศรายชื่อ ห้อง 2

ประกาศยกเลิก ประกาศยกเลิก
3 การจัดการเรียนรู้ ประกาศรายชื่อ ห้อง 1

ประกาศรายชื่อ ห้อง 2

ประกาศยกเลิก ประกาศยกเลิก
4 จิตวิทยาสำหรับครู ประกาศรายชื่อ ห้อง 1

ประกาศรายชื่อห้อง 2

ประกาศรายชื่อ ประกาศยกเลิก
5 การวัดและประเมินผลการศึกษา ประกาศรายชื่อ ห้อง 1

ประกาศรายชื่อห้อง 2

ประกาศยกเลิก ประกาศยกเลิก
6 การบริหารจัดการในห้องเรียน ประกาศรายชื่อ ห้อง 1

ประกาศรายชื่อ ห้อง 2

ประกาศรายชื่อ  ประกาศยกเลิก
7 การวิจัยทางการศึกษา ประกาศรายชื่อ ห้อง 1

ประกาศรายชื่อ ห้อง 2

ประกาศยกเลิก ประกาศยกเลิก
8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประกาศรายชื่อ ห้อง 1

ประกาศรายชื่อ ห้อง 2

ประกาศยกเลิก ประกาศยกเลิก
9 ความเป็นครู ประกาศรายชื่อ ห้อง 1

ประกาศรายชื่อ ห้อง 2

ประกาศรายชื่อ ประกาศยกเลิก
มาตรฐานที่ยกเลิกการอบรม ผู้สมัครเข้ารับการอบรมสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 044-815111-165

Leave a Comment