การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครผู้ … Read moreการรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559