ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
———————————–

14-28 ต.ค. 2561 ละทะเบียนเรียน
29 ต.ค. 2561 เปิดภาคเรียน
———————————–
1.ปฏิทินการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561
https://drive.google.com/open…
———————————–
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
https://drive.google.com/open…
———————————–
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open…
———————————–
4. สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
https://drive.google.com/open…
———————————–
5. สาขาวิชาพลศึกษา
https://drive.google.com/open…
———————————–
6. สาขาวิชาภาษาไทย
https://drive.google.com/open…
———————————–
7. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
https://drive.google.com/open…
———————————–
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
https://drive.google.com/open…
———————————–

Leave a Comment