แบบฟอร์มทั่วไป

1. ตัวอย่างบันทึกข้อความและคำสั่งการขอไปราชการ

2. ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากรภายนอก

3. ตัวอย่างบันทึกข้อความ

4. ตัวอย่างบันทึกและสัญญาการยืมเงิน

5. แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561

6. บันทึกข้อความใบขออนุมติโครงการ งบประมาณเกิน 50,000 อนุมติโดยอธิการบดี

7.บันทึกข้อความใบขออนุมติโครงการ งบประมาณไม่เกิน 50,000 อนุมติโดยคณบดี

Leave a Comment