อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

1   ชื่อ-สกุล : นางสาวชวนพิศ รักษาพวก 

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

-การศึกษามหาบัณฑิต (การประถมศึกษา)

-ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)

2 ชื่อ-สกุล : นางสาวเดือนเพ็ญพร ชัยภักดี 

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาผู้ใหญ่)

-การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

-คหกรรมศาสตรบัณฑิต

4 ชื่อ-สกุล : นางรัชกร ประสีระเตสัง 

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
-การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
-ศึกษาศาสตรบัณฑิต

5 ชื่อ-สกุล : นางนฤมล ภูสิงห์ 

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการเรียนการสอน)

-การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

-ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

Leave a Comment