อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา

 

1 ชื่อ-สกุล : นางสาวพรรณี หงส์พันธ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศึกษา)

-สังคมศึกษา (วิทยาลัยครูสุรินทร์)

2 ชื่อ-สกุล : นายอาวุธ ปะเมโท

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : ข้าราชการ
คุณวุฒิ :

-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

-ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา)

3 ชื่อ-สกุล : นายธนาวิทธิ์ กางการ

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

-ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

Leave a Comment