อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 untitled-1
                                                                                 ดร.จิราภรณ์  จันทร์เขียน
ปริญญาตรี:    คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบูรณ์

ปริญญาโท:    วท.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปริญญาเอก    ปร.ด.  สิ่งแวดล้อมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

        5
ดร. สุรชัย  จันทร์ศรี
ปริญญาตรี:  ศษ.บ.  เคมี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท:   วศ.ม.  วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปริญญาเอก    ปร.ด.  เทคโนโลยีพลังงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                                 14442634_886264004840839_586990348_n
                                                                                    อาจารย์นฤมล  ภูสิงห์
ปริญญาตรี:   ค.บ.  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปริญญาโท:  กศ.ม.  หลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                 10

 

                                                                                   อาจารย์วิชุตา  อ้วนศรีเมือง
ปริญญาตรี:    วท.บ.  ฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท:    กศ.ม.  การมัธยมศึกษา กุล่มการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                               11
                                                                                  อาจารย์ปารณีย์  ชมภูพระ
ปริญญาตรี:  วท.บ  ธรณีวิทยา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปริญญาโท:  ศษ.ม.  วิทยาศาสตร์ศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น