อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

1   ชื่อ-สกุล : นางปภัสรา ระกิติ

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ครุศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)

-ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนมัธยม วิทย์-คณิต)

2 ชื่อ-สกุล : นางสาวจีราภรณ์ จันทร์เขียน

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา)

-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา)

-ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)

3 ชื่อ-สกุล : นางนฤมล ภูสิงห์

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการเรียนการสอน)

-การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

-ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

4 ชื่อ-สกุล : นางปารณีย์ ชมพูพระ

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

-วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีวิทยา)

5 ชื่อ-สกุล : นางสาววิชชุตา อ้วนศรีเมือง

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-การศึกษามหาบัณฑิต

การมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร์)

-วิทยาศาสตรบัณฑิต    (ฟิสิกส์)