อาจารย์สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

1   ชื่อ-สกุล : นายเทิดศักดิ์ สุพันดี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

-ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

2 ชื่อ-สกุล : นางสุนันท์ สีพาย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

-การศึกษามหาบัณฑิต (การวิจัยการศึกษา)

-การศึกษาบัณฑิต (การประถมศึกษา)

3 ชื่อ-สกุล : นายสิริศักดิ์ อาจวิชัย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)

-การศึกษามหาบัณฑิต (วิจัยการศึกษา)

-ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

Leave a Comment